Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

8.471

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

3.296

Hình sự

1.004

Dân sự

3.443

Hôn nhân và gia đình

108

Kinh doanh thương mại

94

Hành chính

1

Lao động

2

Quyết định tuyên bố phá sản

523

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv