Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

9.615

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

3.806

Hình sự

1.169

Dân sự

3.806

Hôn nhân và gia đình

120

Kinh doanh thương mại

107

Hành chính

1

Lao động

2

Quyết định tuyên bố phá sản

604

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv