Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

10.957

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

4.369

Hình sự

1.366

Dân sự

4.218

Hôn nhân và gia đình

145

Kinh doanh thương mại

123

Hành chính

1

Lao động

2

Quyết định tuyên bố phá sản

733

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv